Ejerbog IVS – Værd at vide om digital ejerbog

Ejerbog til IVS selskaber er et vigtigt emne, du bør kende lidt til, når du vil i gang med din forretning. I denne guide kan du læse mere om de mest vigtige dele af emnet, og nederst på siden finder du yderligere hjælp.

Er mine informationer offentligt tilgængelige?

Når du opretter eller foretager ændringer i dit selskabs ejerbog, vil disse informationer ikke være offentlige tilgængelige.

Informationerne skal dog være tilgængelige for visse offentlige institutioner såsom SKAT, da de efter opfordring kan gøre krav på at se indholdet af ejerbogen.

Er der tale om et anpartsselskab, har samtlige ejere af anparter i selskabet ret til at se ejerbogen. Dette er ikke obligatorisk ved et iværksætterselskab, men du kan tilvælge det jf. selskabets vedtægter.

LÆS MERE OG BESTIL IVÆRKSÆTTERSELSKAB NU! 

Hvad er formålet med en ejerbog?

Formålet med en ejerbog er at holde styr på de forskellige ejere af selskabets aktier eller anparter. Ejerbogen skal løbende opdateres, så der hele tiden tydeligt fremgår, hvordan anparterne i selskabet er fordelt, samt hvem der ejer hvilke anparter.

I Danmark har selskaber benyttet sig af en ejerbog igennem snart 100 år. Det behøv ikke nødvendigvis at være en fysisk bog og kan således både være et dokument på din computer, en app eller gennem Erhvervsstyrelsens Digitale Ejerbog.

Fordele ved et IVS selskab

Når du skal starte dit iværksættereventyr, skal du tage stilling til, hvilken virksomheds- eller selskabsform, du ønsker at opbygge din forretning gennem.

Fordelene ved et iværksætterselskab er tydelige:

 

 • Minimum DKK 1,00 i opstartskapital i modsætning til DKK 50.000 ved et ApS
 • Som ejer hæfter du begrænset og dermed ikke personligt som ved et I/S eller enkeltmandsvirksomhed
 • Du hæfter heller ikke solidarisk som ved et interessentskab, hvor den ene ejer kan hæfte for den anden
 • Du kan altid omdanne dit IVS til et ApS, når du har opsparet mindst DKK 50.000 i selskabskapital
 • Du kan både bruge dit IVS til driftsselskab eller holdingselskab

 

Den eneste ulempe ved et IVS er, at visse investorer helst vil investere, hvis endelsen på selskabet hedder ApS eller A/S. Dette skyldes ganske enkelt, at ved et ApS ved investorerne, at der minimum forefindes DKK 50.000 i selskabskapital.

Erhvervsstyrelsen IVS – Det skal du huske

Erhvervsstyrelsen IVS-bekendtgørelser gør opmærksom på en række vigtige faktorer, du skal huske, når du skal oprette din ejerbog.

Nogle af de væsentligste ting, du skal huske, er følgende:

 

 • Indberetning – Ejere eller panthavere skal løbende indberette ændringer i ejerbogen og holde denne opdateret. Derudover skal du altid sørge for, at ejerbogen altid bliver oprettet hurtigst muligt efter stiftelse af IVS eller andre selskaber. Vi anbefaler dog, at du altid får styr på din ejerbog samtidig med stiftelsen af selskabet.
 • Ejerbogs-værktøj –  En ejerbog skal som sagt ikke tages alt for bogstaveligt. Du må således selv vælge, hvilket værktøj du bruger til at holde styr på ejerforholdene i selskabet. Det kan være et Word-dokument, en notesbog eller via Erhvervsstyrelsens værktøj.

 

Få hjælp til din digitale ejerbog

Hos Ivsstiftelse.dk kan vi nemt og sikkert hjælpe dig med at oprette din digitale ejerbog, så den er opsat korrekt og fungerer fuldstændig digitalt.

Vi kan ydermere hjælpe dig igennem hele processen ved stiftelse af IVS, hvis du har behov for dette.

Kontakt os allerede i dag på tlf. eller e-mail, og hør mere.

Ejerbog IVS

En ejerbog til IVS selskaber fungerer ligesom en ejerbog til andre typer selskaber. I afsnittene ovenfor har du kunnet læse generelt om, hvad en ejerbog til IVS er for en størrelse, og i de følgende afsnit dykker vi længere ned i nogle af detaljerne.

Du kan bl.a. læse om, hvornår du skal oprette ejerbogen, hvem der må føre den, samt hvilke informationer der skal fremgå af en ejerbog til IVS.

Hvornår skal jeg lave en ejerbog til IVS?

Det hedder sig, at du og dit selskab skal oprette en ejerbog hurtigst muligt efter stiftelse af IVS-selskabet.

Når ejerbogen er oprettet, er det efterfølgende selskabets overordnede ansvar at sørge for, at den bliver ajourført og løbende opdateret, når ejere indberetter ændringer til selskabet.

Nedenfor kan du læse mere om, hvem der praktisk set kan have ansvaret fr at føre ejerbog IVS-mæssigt.

Hvem skal føre ejerbogen?

Jf. selskabsloven, og som det også fremgår på Virk.dk, har du og dit selskab mulighed for at føre ejerbogen på to måder:

 1. Du og dit selskab kan vælge, at det er selskabet selv, som står for at føre ejerbogen og holde den ajour, når der kommer nye ejere, når forholdende for ejerne og deres ejerandele ændrer sig osv.
 2. Alternativt kan du og dit selskab vælge at hente en person ind udefra, som kan stå for at føre ejerbogen løbende. Det kan i princippet være hvem som helst, men som udgangspunkt vælger mange IVS selskaber, som uddelegerer denne opgave, at give ansvaret en ekstern revisor, en bogholder eller en advokat.

Hvem kan indgå i en IVS ejerbog?

Der er specielle regler for, hvem der kan være ejer af anparter i et IVS selskab og dermed figurere som ejer i ejerbogen.

Det er kun selvstændige juridiske enheder, der kan være ejere. Dette betyder ganske enkelt, at du som ejer enten skal repræsentere dig selv som person eller et selskab.

Der kan ikke være tale om en personligt ejet virksomhed – herunder en enkeltmandsvirksomhed eller PMV (personligt ejet mindre virksomhed), da disse virksomhedstyper ikke er selvstændige juridiske enheder. Det samme gør sig gældende for filialer.

Ejerbog IVS – hvad skal den indeholde om ejere?

En ejerbog skal indeholde visse informationer om ejerne i selskabet. Hvis dit iværksætterselskab har udstedt det, der hedder navnekapitalandele, som er anparter med ejerens navn, så skal ejerbogen indeholde følgende informationer:

 • Panthaverens eller ejerens samlede andele af anparter skal fremgå af ejerbogen.
 • Er panthaveren eller ejeren en person, skal vedkommendes navn og bopæl fremgå af ejerbogen.
 • Er panthaveren eller ejeren en virksomhed, skal virksomhedens navn, hjemsted og CVR-nummer fremgå af ejerbogen.
 • Ejerbogen skal oplyse om dato for panthaverens eller ejerens afhændelse, erhvervelse eller pantsætning af ejerandelene.
 • Sidst men ikke mindst skal ejerbogen indeholde beskrivelse af de stemmerettigheder, som ejeren eller panthaveren opnår ved at eje kapitalandelene.

Disse er minimumkrav, og du kan vælge at oplyse om yderligere detaljer efter behov – herunder kontaktinformationer.

Hvad er forskellen på Det Offentlige Ejerregister og en ejerbog IVS-mæssigt?

Det er meget vigtigt at understrege, at en ejerbog ikke er det samme som Det Offentlige Ejerregister. Hvis det er aktuelt for selskabet, skal selskabet sørge for indberette og ajourføre begge dele, og det er derfor væsentligt at skelne mellem dem.

Det Offentlige Ejerregister er et register over ejere i selskabet, som ejer 5% eller derover af selskabets kapital eller stemmeret. Dette betyder, at hvis en person eller en virksomhed ejer 5, 10, 50 eller 100% af selskabet, så skal denne juridiske enhed registreres i Det Offentlige Ejerregister. Personer eller virksomheder, der ejer mindre end de 5%, behøver ikke at være registreret deri.

Dette er en af forskellene på Det Offentlige Ejerregister og en ejerbog IVS-mæssigt, da ejerne i et IVS selskab, som ejer under 5% af kapitalen eller stemmeretten, stadig skal fremgå med bl.a. navn og adresse i selskabets ejerbog.

Erhvervsstyrelsen IVS – Registreringer og dokumentation

Hvad angår selskabsdokumenter er der en del ting, du skal have styr på jf. Erhvervsstyrelsen IVS-guide – herunder stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog.

Ejerbogen behøver ikke at være en fysisk bog, og den kan dermed sagtens fungere som et digitalt dokument eller via en app – dette afgør i selv i selskabet.

Stiftelsesdokumentet til dit eller jeres IVS skal bl.a. indeholde bestemmelser om tegningskurs, frister for køb og salg af andele eller anparter i selskabet samt informationer om stifteren eller stifternes adresse, navn og evt. CVR-nummer, hvis stifteren er en anden virksomhed.

Vedtægterne bruges til at definere reglerne i selskabet, som skal fungere sammen med den eksisterende selskabslov, der er ufravigelig for alle selskaber. Vedtægterne skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Selskabets navn og eventuelle binavne
 • Selskabets formål
 • Selskabets ledelsesstruktur
 • Selskabets regnskabsår
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Kapitalens størrelse i selskabet
 • Anparternes rettigheder
 • Anparternes antal eller pålydende værdi

Foruden de obligatoriske oplysninger kan du, jf. Erhvervsstyrelsen IVS-guide, vælge at beskrive øvrige aspekter såsom tegningsret, sprog på generalforsamling o. lign.