OBS! IVS’et blev afskaffet som selskabsform d. 9. april 2019, og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan dog stadig få gang i din forretning, bare under andre vilkår. Læs mere om dine muligheder på LegalDesk.dk.

Ejerbog IVS 

En ejerbog til et IVS er en oversigt over, hvem der ejer et selskab og hvordan ejerforholdet er fordelt blandt disse ejere. Derudover skal visse ejere, der ejer mere end 5 % af selskabet registreres i et ejerregister på Virk.dk. Ejerbogen er et internt redskab, hvor imod det digitale ejerregister er offentligt tilgængeligt. Alle kapitalselskaber skal have en ejerbog, det vil sige IVS, ApS og A/S.

Hvad er formålet med en ejerbog til et IVS?

Formålet med en ejerbog er at holde styr på de forskellige ejere af dit IVS, samt hvor meget de hver især ejer. Ejerbogen skal løbende opdateres, så det tydeligt fremgår, hvordan anparterne i selskabet er fordelt, samt hvem der ejer hvilke anparter.

Ejerbogen behøver ikke at udformes som en fysisk bog, men kan blot være et dokument på computeren eller gennem Erhvervsstyrelsens Digitale Ejerbog.

Er ejeroplysningerne offentligt tilgængelige?

Ja og nej. Når du opretter eller foretager ændringer i din ejerbog til dit IVS, vil disse informationer ikke være offentlige tilgængelige, da den blot er til internt brug. Informationerne skal dog være tilgængelige for visse offentlige institutioner såsom SKAT, da de efter opfordring kan gøre krav på at se indholdet af ejerbogen.

Er der tale om et anpartsselskab, har samtlige ejere i selskabet ret til at se ejerbogen. Dette er ikke obligatorisk ved et iværksætterselskab,

Det er dog et krav at alle ejere, der ejer mere end 5 % af selskabet skal registreres i et digitalt ejerregister hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Formålet med denne offentliggørelse er at skabe gennemsigtighed om selskabers ejerstruktur og for mindste risikoen for hvidvask, skattesvindel og anden økonomiske kriminalitet. Registreringen af disse ejer sker i forbindelse med selve selskabsregistreringen, når du stifter et selskab. På samme måde som ejerbogen skal holdes opdateret, skal det offentlige ejerregister også.

Hvornår skal jeg lave en ejerbog til IVS?

Du skal oprette en ejerbog til dit IVS hurtigst muligt efter stiftelsen. Når du stifter et IVS gennem Ivsstiftelse.dk, opretter du også samtidig en ejerbog samme med de andre selskabsdokumenter og der er derfor styr på denne del fra start af.

Når ejerbogen er oprettet, er det efterfølgende selskabets overordnede ansvar at sørge for, at den bliver ajourført og løbende opdateret, når ejere indberetter ændringer til selskabet.

Nedenfor kan du læse mere om, hvem der praktisk set kan have ansvaret for at føre ejerbog for et IVS.

Hvem skal føre ejerbogen?

Ifølge Selskabsloven har du og dit selskab mulighed for at føre ejerbogen på to måder:

 1. Du og dit selskab kan vælge, at det er selskabet selv, som står for at føre ejerbogen og holde den ajour, når der kommer nye ejere, når ejerforholdene ændrer sig osv.
 2. Alternativt kan du og dit selskab vælge at hente en person ind udefra, som kan stå for at føre ejerbogen løbende. Det kan i princippet være hvem som helst, men som udgangspunkt vælger mange selskaber, at give ansvaret til en ekstern revisor, en bogholder eller advokat.

Hvem kan indgå i en IVS ejerbog?

Der er specielle regler for, hvem der kan være ejer af anparter i et IVS selskab og dermed figurere som ejer i ejerbogen.

Det er kun selvstændige juridiske enheder, der kan være ejere. Dette betyder ganske enkelt, at du som ejer enten skal repræsentere dig selv som person eller et selskab.

Der kan ikke være tale om en personligt ejet virksomhed – herunder en enkeltmandsvirksomhed eller PMV (personligt ejet mindre virksomhed), da disse virksomhedstyper ikke er selvstændige juridiske enheder. Det samme gør sig gældende for filialer.

Ejerbog IVS – hvad skal den indeholde om ejere?

En ejerbog skal indeholde visse informationer om ejerne i selskabet. Hvis dit iværksætterselskab har udstedt det, der hedder navnekapitalandele, som er anparter med ejerens navn, så skal ejerbogen indeholde følgende informationer:

 • Panthaverens eller ejerens samlede andele af anparter skal fremgå af ejerbogen.
 • Er panthaveren eller ejeren en person, skal vedkommendes navn og bopæl fremgå af ejerbogen.
 • Er panthaveren eller ejeren en virksomhed, skal virksomhedens navn, hjemsted og CVR-nummer fremgå af ejerbogen.
 • Ejerbogen skal oplyse om dato for panthaverens eller ejerens afhændelse, erhvervelse eller pantsætning af ejerandelene.
 • Sidst men ikke mindst skal ejerbogen indeholde beskrivelse af de stemmerettigheder, som ejeren eller panthaveren opnår ved at eje kapitalandelene.

Disse er minimumskrav, og du kan vælge at oplyse om yderligere detaljer efter behov – herunder kontaktinformationer.

Hvad er forskellen på Det Offentlige Ejerregister og en ejerbog til et IVS?

Det er meget vigtigt at understrege, at en ejerbog ikke er det samme som Det Offentlige Ejerregister. Hvis det er aktuelt for selskabet, skal selskabet sørge for indberette og ajourføre begge dele, og det er derfor væsentligt at skelne mellem dem.

Det Offentlige Ejerregister er et register over ejere i selskabet, som ejer 5 % eller derover af selskabets kapital eller stemmeret. Dette betyder, at hvis en person eller en virksomhed ejer 5, 10, 50 eller 100 % af selskabet, så skal denne juridiske enhed registreres i Det Offentlige Ejerregister. Personer eller virksomheder, der ejer mindre end de 5 %, behøver ikke at være registreret deri.

Dette er en af forskellene på Det Offentlige Ejerregister og en ejerbog, da ejerne i et IVS, som ejer under 5 % af kapitalen eller stemmeretten, stadig skal fremgå med bl.a. navn og adresse i selskabets ejerbog.

Opret et IVS og få ejerbog og registrering med Fordele ved et IVS selskab

Du kan nemt og sikkert oprette et IVS gennem Ivsstiftelse.dk og samtidig modtage en ejerbog og slippe for at skulle registrere hverken selskabet eller ejerne. Vi ordner nemlig det hele dig dig. Som det første skal Når du skal starte dit iværksættereventyr, skal  du tage stilling til, hvilken virksomheds- eller selskabsform, du ønsker at opbygge din forretning gennem.

Fordelene ved et iværksætterselskab er tydelige:

 • Minimum 1 kr. i selskabskapital i modsætning til 50.000 kr. ved stiftelse af et ApS
 • Som ejer hæfter du begrænset og dermed ikke personligt som i en enkeltmandsvirksomhed
 • Du hæfter ikke solidarisk. Du hæfter altså alene for den selskabskapital, du har investeret til at starte med som ved et interessentskab, hvor den ene ejer kan hæfte for den anden
 • Du kan altid omdanne dit IVS til et ApS, når du har opsparet mindst 50.000 kr. i selskabskapital
 • Du kan både bruge dit IVS til driftsselskab eller holdingselskab

Sådan opretter du et IVS

Det er enkelt at oprette et IVS gennem os. Du skal nemlig bare udfylde en webformular, hvor vi stiller de samme spørgsmål som en advokat ville stille. Når disse spørgsmål er besvaret, betaler du for selskabsdokumenterne og eventuel registrering, hvis du ønsker, at vi også skal tage os af denne del. Herefter modtager de juridisk gyldige selskabsdokumenter, herunder stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog og eventuel egenerklæring, der er klar til at blive underskrevet, hvilket nemt kan gøres med NemID. Herefter skal selskabet og ejerne blot registreres, enten af os eller dig selv. Når registreringen er gået igennem, modtager du dit CVR-nummer og du er ejer af et IVS.

Bestil dit IVS nu!